Xu Shihui

About Xu Shihui

Who is it?: Chairman, Dali Foods Group Co.
Birth Year: 1957
Birth Place: Quanzhou, China, China
Residence: Quanzhou, China
Occupation: Chairman, Dali Foods Group
Spouse(s): Chen Liling
Children: Xu Yangyang

Xu Shihui

Xu Shihui was born on 1957 in Quanzhou, China, China, is Chairman, Dali Foods Group Co.. Xu Shihui chairs China snack and beverage maker Dali Foods Group. Xu started out in the cookie business and then ended up acquiring 120 food brands. Dali went public in November 2015 on the Hong Kong Stock Exchange.
Xu Shihui is a member of Food and Beverage

Some Xu Shihui images

Biography/Timeline

2014

Xu Shihui is the chairman of Dali Foods Group since 2014, and chairman of Fujian Dali Foods Group since 1992.

2016

As of March 2016, Forbes estimated his net worth at US$3.2 billion.

Xu Shihui trend