English non-fiction writers birthdays - English non-fiction writers age