6th Lok Sabha members birthdays - 6th Lok Sabha members age